Εχεμύθεια

Προστατέψτε ό,τι αξίζει

Πολιτική απορρήτου

Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων

Η ΟΣΥΑΤΕ Ασφαλιστικοί Πράκτορες ΙΚΕ σέβεται και προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα και το απόρρητο των επικοινωνιών του επισκέπτη ή χρήστη της Ιστοσελίδας. Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής καλούμενη χάριν συντομίας «Πολιτική») αναφέρεται στα δεδομένα που μπορεί να συλλέξει ή να επεξεργαστεί η ΟΣΥΑΤΕ Ασφαλιστικοί Πράκτορες ΙΚΕ, τον τρόπο χρήσης αυτών καθώς και τα δικαιώματα των χρηστών της Ιστοσελίδας σχετικά με την συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων σύμφωνα με τον νόμο και την πολιτική της ΟΣΥΑΤΕ Ασφαλιστικοί Πράκτορες ΙΚΕ.

Η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μπορεί να αναθεωρείται, τροποποιείται και να ενημερώνεται ανά πάσα στιγμή και άνευ ειδοποίησης. Η ΟΣΥΑΤΕ Ασφαλιστικοί Πράκτορες ΙΚΕ αναρτά την εκάστοτε ισχύουσα Πολιτική, προκειμένου να ενημερώνεται ο χρήστης ή επισκέπτης της Ιστοσελίδας. Οι επισκέπτες και χρήστες της παρούσας Ιστοσελίδας οφείλουν να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων προκειμένου να είναι ενήμεροι για την εκάστοτε μορφή της.

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών και χρηστών της Ιστοσελίδας υπόκεινται στους όρους της παρούσας Πολιτικής και στις διατάξεις του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων του Κανονισμού 2016/679 και των νόμων 4624/2019 και 3471/2006 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με τους όρους της παρούσας Πολιτικής παρακαλείσθε να μην χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας.

1. Ποια δεδομένα συλλέγουμε

Οι επισκέπτες ή χρήστες της Ιστοσελίδας μπορούν να χρησιμοποιούν ή επισκέπτονται το σύνολο της Ιστοσελίδας ή επιμέρους υποσέλιδες αυτής, χωρίς να αποκαλύπτουν την ταυτότητά τους και χωρίς να παρέχουν οποιοδήποτε προσωπικό στοιχείο αυτών. Ωστόσο, κατά την πρόσβαση και χρήση κάποιων εκ των λειτουργιών της Ιστοσελίδας, όπως είναι η φόρμα επικοινωνίας και η εγγραφή χρήστη προκειμένου να ολοκληρωθεί η σχετική ενέργεια, είναι δυνατόν να απαιτηθεί η παροχή πληροφοριών από τον χρήστη όπως είναι το ονοματεπώνυμο, τα στοιχεία επικοινωνίας, όπως (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και ηλεκτρονική διεύθυνση (email), καθώς και περαιτέρω στοιχεία που παρέχει ο χρήστης υπ’ ευθύνη του, όπως είναι η οικογενειακή κατάσταση και λοιπές πληροφορίες που παρέχονται στο μήνυμα που μπορεί να αποστείλει ο χρήστης προς την ΟΣΥΑΤΕ Ασφαλιστικοί Πράκτορες ΙΚΕ. Επίσης, αντίστοιχα ισχύουν όσα αναφέρονται στους όρους χρήσης για τους επισκέπτες της σελίδας που συναινούν να μας κοινοποιήσουν τα στοιχεία τους, προκειμένου να εγγραφούν στην λίστα αποδεκτών του δωρεάν ενημερωτικού μας δελτίου (newsletter).

2. Πώς επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα

Η ΟΣΥΑΤΕ Ασφαλιστικοί Πράκτορες ΙΚΕ δύναται να τηρεί αρχείο και να επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη της Ιστοσελίδας, τα οποία της παρέχονται από τον ίδιο τον χρήστη, για λόγους εξυπηρέτησης του χρήστη και της σχέσης του με την εταιρία. Τυχόν περαιτέρω επεξεργασία ή / και χρήση των προσωπικών δεδομένων του χρήστη για λόγους πέραν της εξυπηρέτησης του χρήστη ή για την εξυπηρέτηση της οποιασδήποτε σύμβασης έχει συναφθεί με τον χρήστη, όπως π.χ. την ενημέρωση του χρήστη για παρόμοια προϊόντα και υπηρεσίες που σχετίζονται με τις υφιστάμενες συμβάσεις του ή με νέες υπηρεσίες που ενδέχεται να παρέχει στο μέλλον η ΟΣΥΑΤΕ Ασφαλιστικοί Πράκτορες ΙΚΕ, θα γίνεται μόνον κατόπιν ρητής συγκατάθεσης του χρήστη ή – εναλλακτικά – μέσω της εγγραφής του χρήστη στον φωρεάν ηλεκτρονικό κατάλλογο παραληπτών (newsletter) της εταιρίας.

Η καταχώρηση των δεδομένων του επισκέπτη ή χρήστη της Ιστοσελίδας κατά την εγγραφή του και / ή κατά την επικοινωνία του με την ΟΣΥΑΤΕ Ασφαλιστικοί Πράκτορες ΙΚΕ μέσω της φόρμας επικοινωνίας ισοδυναμεί με την ρητή συγκατάθεσή του στην συλλογή, χρήση και επεξεργασία των δεδομένων αυτών για τους λόγους για τους οποίους γίνεται η συγκεκριμένη επικοινωνία. Διευκρινίζεται ότι τα προσωπικά δεδομένα που τυγχάνουν επεξεργασίας από τον συνεταιρισμό δεν θα διαβιβάζονται σε τρίτους χωρίς την συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων και δεν θα χρησιμοποιούνται εν γένει χωρίς να τηρούνται οι διατάξεις των παρόντων όρων και της εφαρμοστέας νομοθεσίας σχετικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως ισχύει εκάστοτε.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται από την ΟΣΥΑΤΕ Ασφαλιστικοί Πράκτορες ΙΚΕ μέσω της Ιστοσελίδας με τους παραπάνω τρόπους, θα τηρούνται με ασφάλεια για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται με βάση τον επιδιωκόμενο σκοπό επεξεργασίας και τον νόμο – και πάντως όχι για χρονικό διάστημα μικρότερο εκείνου κατά το οποίο ο χρήστης παραμένει σε έννομη σχέση με την εταιρία ή εξακολουθεί να έχει ανεξόφλητες υποχρεώσεις προς την εταιρία – Στην συνέχεια τα προσωπικά δεδομένα θα διαγράφονται είτε εφόσον εκλείψουν οι λόγοι επεξεργασίας που αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική, είτε εφόσον αυτό ζητηθεί εγγράφως από τον χρήστη, λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη τυχόν υποχρεώσεις την ΟΣΥΑΤΕ Ασφαλιστικοί Πράκτορες ΙΚΕ για την τήρηση των δεδομένων αυτών βάσει της ισχύουσας φορολογικής, ασφαλιστικής ή άλλης νομοθεσίας.

Αποδέκτες στοιχείων των εν λόγω δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μπορεί να είναι, πέραν της ΟΣΥΑΤΕ Ασφαλιστικοί Πράκτορες ΙΚΕ, συνδεδεμένα πρόσωπα ή συνεργαζόμενες με την εταιρία επιχειρήσεις, που είτε παρέχουν τις υπηρεσίες τους για την παροχή των υπηρεσιών των ηλεκτρονικών επικοινωνιών με τους χρήστες ή για την παροχή άλλων υπηρεσιών που σχετίζονται με την χρήση της Ιστοσελίδας και του ηλεκτρονικού ενημερωτικού δελτίου. Εκτός εάν ρητά προβλέπεται στην παρούσα Πολιτική ή απαιτείται για την σύναψη και την εξυπηρέτηση της συμβατικής σχέσης του χρήστη με την εταιρία, ή επιτάσσεται εκ του νόμου ή/και τις αρμόδιες αρχές κατόπιν νόμιμου αιτήματός τους, η ΟΣΥΑΤΕ Ασφαλιστικοί Πράκτορες ΙΚΕ δεν θα προβεί άλλως σε οποιαδήποτε κοινοποίηση, γνωστοποίηση, διαβίβαση, διάδοση ή άλλης μορφής διάθεση οποιουδήποτε δεδομένου προσωπικού χαρακτήρα που της παρέχουν οι επισκέπτες και χρήστες της Ιστοσελίδας, άνευ της συγκατάθεσης αυτών.

Η ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών και χρηστών της Ιστοσελίδας είναι ύψιστης σημασίας για τον συνεταιρισμό. Αν και δεν υπάρχει η δυνατότητα παροχής εγγύησης ότι τα δεδομένα δεν θα αποτελέσουν ποτέ στόχο κακόβουλης επίθεσης από τρίτους, η ΟΣΥΑΤΕ Ασφαλιστικοί Πράκτορες ΙΚΕ φροντίζει να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας ώστε να προστατεύεται η ακεραιότητα, εμπιστευτικότητα και διαθεσιμότητα των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών και χρηστών έναντι τυχόν μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, χρήσης, διάδοσης, αλλοίωσης και καταστροφής στοιχείων, σε συμμόρφωση με την εφαρμοστέα νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

3. Δικαιώματα του υποκειμένου προσωπικών δεδομένων

Οι επισκέπτες και χρήστες της Ιστοσελίδας διατηρούν ανά πάσα στιγμή τα δικαιώματα που τους παρέχει ο νόμος, συμπεριλαμβανομένου και του Κανονισμού ΕΕ 2016/679, για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, ήτοι το δικαίωμα της ενημέρωσής τους σχετικά με τα δεδομένα που επεξεργαζόμαστε, το δικαίωμα της πρόσβασης στα δεδομένα που τηρεί η ΟΣΥΑΤΕ Ασφαλιστικοί Πράκτορες ΙΚΕ, το δικαίωμα της διόρθωσης των δεδομένων αυτών, το δικαίωμα της διαγραφής τους, το δικαίωμα περιορισμού ή εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων και το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.

Εφόσον ο χρήστης της Ιστοσελίδας επιθυμεί να ασκήσει οποιοδήποτε από τα δικαιώματα αυτά, οφείλει να επικοινωνήσει εγγράφως με την εταιρία με αποστολή email στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

Διευκρινίζεται ότι τυχόν άσκηση του δικαιώματος εναντίωσης ή περιορισμού της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή ανάκλησης της συγκατάθεσης στην επεξεργασία μπορεί να μην επιτρέψει την ολοκλήρωση σύμβασης που βρίσκεται σε εξέλιξη ή την εκταμίευση χρηματικών ποσών που προκύπτουν από σύναωη σύμβασης ή άλλη υλοποίηση σκοπών ή και ενεργειών που προβλέπονται στους παρόντες όρους χρήσης της Ιστοσελίδας. Σε κάθε περίπτωση, η άσκηση του δικαιώματος εναντίωσης ή περιορισμού της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή ανάκλησης της συγκατάθεσης στην επεξεργασία δεν θίγει την νομιμότητα τυχόν επεξεργασίας που έχει προηγηθεί της άσκησης των δικαιωμάτων αυτών του υποκειμένου των δεδομένων και χρήστη της Ιστοσελίδας. Η ΟΣΥΑΤΕ Ασφαλιστικοί Πράκτορες ΙΚΕ θα μπορεί να επεξεργάζεται δεδομένα και μετά την άσκηση του δικαιώματος εναντίωσης ή περιορισμού ή της ανάκλησης της συγκατάθεσης μόνο στο μέτρο που αυτό επιτρέπεται από τον νόμο προκειμένου να ανταποκριθεί σε νόμιμες υποχρεώσεις ή για την προάσπιση των δικαιωμάτων της και σε κάθε άλλη περίπτωση που ρητώς προβλέπεται στον νόμο.

Πέραν των ανωτέρω δικαιωμάτων, οι χρήστες και επισκέπτες της Ιστοσελίδας μπορούν να απευθύνονται στην αρμόδια εποπτική αρχή, Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία εξετάζει τις καταγγελίες για παραβιάσεις προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται στην ιστοσελίδα της www.dpa.gr

Χρήση cookies και στατιστικών πληροφοριών περιήγησης

Για την ορθότερη λειτουργία της Ιστοσελίδας και την καλύτερη εμπειρία πλοήγησης του επισκέπτη, καθώς και για την καλύτερη παροχή υπηρεσιών εκ μέρους της ΟΣΥΑΤΕ Ασφαλιστικοί Πράκτορες ΙΚΕ, στην Ιστοσελίδα χρησιμοποιούνται cookies, τα οποία είναι αρχεία δεδομένων, που μεταφέρονται από έναν διακομιστή web στον υπολογιστή του επισκέπτη της ιστοσελίδας. Τα αρχεία αυτά χρησιμοποιούνται ευρέως στο διαδίκτυο γιατί διευκολύνουν την επαναλαμβανόμενη πρόσβαση των επισκεπτών/χρηστών σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία του διαδικτύου και την χρήση αυτής.

Τα cookies δεν είναι επιβλαβή αρχεία για το σύστημα του υπολογιστή του επισκέπτη ή χρήστη της ιστοσελίδας ή για τα αρχεία του, αλλά διευκολύνουν μόνο την χρήση της ιστοσελίδας και την καλύτερη εμπειρία πλοήγησης. Εντούτοις, αν δεν επιθυμείτε την χρήση των cookies, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ρυθμίσεις του περιηγητή σας (browser) για να διαγράψετε τα ήδη υπάρχοντα cookies και είτε να επιλέξετε να απορρίπτονται αυτομάτως από τον υπολογιστή σας είτε να αποφασίζετε για την απόρριψη ή την αποδοχή κάθε συγκεκριμένου cookie στον υπολογιστή σας. Διευκρινίζεται, εντούτοις, ότι η απόρριψη κάποιων cookies ενδέχεται να δυσχεραίνει ή να καθιστά αδύνατη την χρήση ορισμένων τμημάτων ή λειτουργιών της Ιστοσελίδας.

Επίσης, ενδέχεται, σε ορισμένες περιπτώσεις, να συλλέγονται αυτομάτως τεχνικές πληροφορίες που δεν είναι προσωπικά αναγνωρίσιμες, όταν κάποιος επισκέπτης ή χρήστης επισκέπτεται ή κάνει χρήση της Ιστοσελίδας. Παραδείγματα του τύπου αυτού τεχνικών πληροφοριών είναι η τοποθεσία από την οποία συνδέθηκε ο χρήστης, ο περιηγητής (browser) ή το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή. Αυτές οι πληροφορίες, που συλλέγονται για στατιστικούς λόγους, δεν αποτελούν προσωπικά δεδομένα καθώς αποτελούν ανώνυμες πληροφορίες που δεν επιτρέπουν την ταυτοποίηση συγκεκριμένου προσώπου.